Unosys

Standardisert og effektivisert prosjekt- og kontraktsstyringsverktøy

Unosys er eit standardisert prosjekt- og kontraktsstyringsverktøy som er utvikla basert best practice gjennom 25 års erfaring med profesjonell prosjektgjennomføring blant anna frå Hydro og Lyse.

Prosjekt- og kontraktsstyringsverktøyet Unosys sørgjer for effektive prosjekt der alle prosjektdeltakarar har tilgang til naudsynt og oppdatert informasjon, og der prosjektdeltakarane har oversikt over status for alle prosessar og oppgåver.

Målsetjinga med Unosys har vore å forbetre kvaliteten og effektiviteten i prosjekta, redusere administrasjonen og sørgje for ein betre oversikt over viktig informasjon, såkalla styringsinformasjon. Dette er gjort ved å standardisere prosjekt- og kontraktsstyring i vårt prosjektstyringsverktøy Unosys.

Pecom har i samarbeid med Lyse lagt stor vekt på å etablere og beskrive best mogleg prosessar og arbeidsflyter for utføring av ulike, viktige oppgåver som kontraktsstyring, handtering av grensesnitt, oppfølging av HMS og SHA, dokumenthandtering, risikostyring, økonomioppfølging, framdriftsoppfølging, oppfølging av kvalitet og oppfølging av systematisk ferdigstilling.

Prosjektstyringsverktøyet har vore ein føresetnad for at Pecom kan køyre store, komplekse prosjekt med opp til 15-20 store kontraktar og tilhøyrande grensesnitt, og samtidig ha særs god kontroll på framdrift, grensesnitt, kvalitet og kostnadar.

Styringsinformasjon

Unosys bidrar til at ulike oppgåver og prosessar i prosjekta blir gjennomført på ein effektiv måte og i henhold til ”best practice”. Unosys sørgjer samstundes for at leiinga av prosjekta har særs god og oppdatert oversikt over all styringsinformasjon. Utfordringar og problem identifiserast effektivt slik at tiltak kan iverksettast for å sikre ein best mogleg prosjektgjennomføring. Tilgangen til oppdatert og omforent styringsinformasjon medfører at prosjektleiinga kan prioritere ressursbruk på ein langt betre måte enn ved tradisjonell prosjektstyring. Alle prosjektdeltakarane, både interne og eksterne, har tilgang til den same, oppdaterte informasjonen.

Prosjektstyringsverktøyet er det einaste offisielle kommunikasjonssystemet i prosjekta. All informasjon finst derfor berre ein plass, og ein unngår unødvendig tidsbruk med flytting av informasjon mellom system. Alle typar aksjonar og oppgåver registrerast og følgast opp som oppføringar i ulike datalister tilpassa kvar enkelt oppgåve.

Rollebasert modular for effektiv handtering av oppgåver

Dei tradisjonelle prosjektstyringsverktøya som blir nytta i bransjen har fokusert på informasjonsdeling og fleksible system og har hovudfokus på samhandling med leverandører og prosjektdeltakara; samhandlingsverktøy. Unosys er ikkje eit samhandlingsverktøy, men eit prosjekt- og kontraktstyringsverktøy. Derfor har Pecom fokusert på å utvikle ferdige, rollebaserte modular for ein mest mogleg effektiv og gjenkjenneleg prosjektgjennomføring.

Da systemet blir nytta til styring av store kontraktar har sikkerheit i systemet vore viktig. Alle prosjektdeltakarar skal kunne stole på at tilgjengeleg informasjon er korrekt og oppdatert, og at ingen skal kunne endre eller fjerne informasjon som er lagt inn.

Unosys erstattar blant anna bruk av e-post for korrespondanse mellom prosjektdeltakarane, både internt og eksternt, og Pecom har i sine prosjekt fokus på at aksjonar og oppgåver skal, i den grad dette er mogleg, løysast uavhengig av møter.